Kancelaria Frankowa Wrocław

Czy frankowicze wygrywają z bankami?

Czy frankowicze wygrywają z bankami. Wielu internautów zadaje właśnie takie pytanie. Osoby posiadające kredyt frankowy wyrażony we franku szwajcarskim chcą się upewnić, że ewentualne skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie pogorszy ich sytuacji i nie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów – chociażby w postaci zastępstwa procesowego. W tym artykule wytłumaczymy Państwu, czy frankowicze wygrywają z bankami i powołamy się na konkretne statystyki oraz własne doświadczenia z wykonywania praktyki zawodowej w tym zakresie. Przybliżymy najważniejsze wyroki sądowe, które stanowią podstawę obecnej linii orzeczniczej i wytłumaczymy dlaczego sądy stają po stronie frankowiczów. Nadto wskażemy sytuacje, które mogą zwiększać ryzyko porażki. Nie jest bowiem prawdą, że wszyscy frankowicze wygrywają z bankami, a tezy przeciwne będą po prostu nieprawdziwe. Zapraszamy do lektury naszego najnowszego wpisu blogowego, który jest w całości poświęcony tej tematyce.

Czy frankowicze wygrywają z bankami

Czy frankowicze wygrywają z bankami?

Odpowiedź na pytanie, czy frankowicze wygrywają z bankami, jest twierdząca. Zdecydowana większość frankowiczów, która skierowała swoją sprawę na drogę postępowania sądowego po 2019 roku wygrała – we wszystkich instancjach. W konsekwencji powyższego kredytodawcy musieli zadośćuczynić żądaniom kredytobiorców. Roszczenia sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych…

Nie zawsze jednak tak było. W latach 2006-2008 trwał prawdziwy boom na kredyty frankowe (które w Polsce były nawet zaciągane w latach 90-tych). Powód tego stanu rzeczy był prosty – kredyty frankowe bardzo się opłacały – jako znacznie tańszy produkt od kredytów złotówkowych (niższe oprocentowanie).

Nie trudno się zatem dziwić, że banki bardzo chętnie oferowały kredyty frankowe, a klienci korzystali z tego „dobrodziejstwa”. W powszechnym odbiorze było bardzo mało opinii dotyczących potencjalnych niebezpieczeństw, które wiązały się z takim kredytem, a oszczędność każdego miesiąca kilkuset złotych była przeważającym argument na rzecz kredytów frankowych (oraz wyższa zdolność kredytowa z powodu mniejszego obciążenia gospodarstwa domowego).

Nikt nie zwracał uwagi na potencjalny problem – w szczególności same banki i organy nadzoru finansowego… Nie trzeba było jednak długo czekać, aby najczarniejszy scenariusz się zaktualizował.

Komplikacje dla frankowiczów zaczęły się po 2008 roku. Kryzys gospodarczy spowodował znaczny wzrost kursu franka szwajcarskiego. Wypada jedynie wspomnieć, że w 2008 roku za jednego franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić nieco poniżej 2 zł, zaś na początku 2015 roku ponad 5 zł. Powyższe spowodowało, że saldo zadłużenia wszystkich frankowiczów wzrosło ponad dwukrotnie!

Wielu frankowiczów nie czekało na ukształtowanie się linii orzeczniczej i skierowało się po pomoc prawną do profesjonalnych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych. Ci poszukiwali rozwiązań, które na tamtą chwilę nie były do końca oczywiste. Wówczas odpowiedź na pytanie, czy frankowicze wygrywają z bankami, byłaby znacznie mniej optymistyczna. Wiele osób przegrało postępowania sądowe i musiało ponieść dodatkowe koszty z tym związane.

Obecnie statystyki są w tym zakresie bezwzględne dla banków. Jak podaje businessinsider.com w 2022 roku odsetek korzystnych wyroków dla frankowiczów wynosił aż 97 %. Oznacza to, że średnio 97 ze 100 postępowań sądowych kończyło się pomyślnie dla kredytobiorców.

Dlaczego tak się dzieje? Jakie orzeczenia sprawiły, że sądy wypracowały tak korzystną linię orzeczniczą dla frankowiczów? O tym w dalszej części wpisu!

Wyroki sądowe, które mają kluczowe znaczenie dla spraw frankowych

To czy frankowicze wygrywają z bankami w dużej mierze zależy od określonej linii orzeczniczej sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W polskim porządku prawnym orzeczenia nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, niemniej sądy rozstrzygające sprawy frankowe biorą ich treść pod uwagę i zwykle kierują wytycznymi tam zawartymi.

Na przestrzeni lat zapadło wiele orzeczeń, które dotyczyły sytuacji frankowiczów. W szczególności należy wymienić:

– Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 3 października 2019 roku w sprawie C-260/18. W wyroku tym TSUE stwierdził, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnianiu umów kredytowych wyrażonych we franku szwajcarskim. Trybunał skupił się na zagadnieniu klauzul umownych odsyłających do tabel kursowych, niezależnych od kursów NBP.

– Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie C-19/20. W  wyroku tym TSUE stwierdził, że nie można dokonywać tylko częściowej modyfikacji postanowienia uznanego za niedozwolone. Trybunał zaznaczył, że w takiej sytuacji całe postanowienie winno zostać uznane za niedozwolone.

– Wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-520/21. W wyroku tym TSUE wskazał, że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Prawo to stoi natomiast na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów.

– Wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-287/22. W wyroku tym TSUE stwierdził, iż Sąd nie powinien oddalać wniosków o zabezpieczenie (w postaci zawieszenia spłat rat na czas trwania postępowania), gdy zachodzi prawdopodobieństwo uznania umowy za nieważną, a zabezpieczenie jest konieczne dla zapewnienia skuteczności orzeczenia.

W sprawach frankowych istotne znaczenie odgrywają również liczne orzeczenia Sądu Najwyższego, które w swoich założeniach i istocie są zwykle zbliżone do orzeczeń TSUE. Wszystkie te wyroki są mniej lub bardziej niekorzystne dla banków.

Odpowiedź na pytanie, czy frankowicze wygrywają z bankami już padła, ale wypada wytłumaczyć dlaczego tak jest. Czy sądy nie mogłoby przychylić się do argumentów kredytodawców?

Dlaczego frankowicze wygrywają z bankami?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Sądy rozstrzygające sprawy frankowe kierują się w wyrokowaniu ukształtowaną (korzystną) linią orzeczniczą dla frankowiczów.

Jakkolwiek nie są związane wprost treścią orzeczeń TSUE i SN, niemniej winny mieć na względzie te orzeczenia i tak w rzeczywistości jest.

Przed 2019 rokiem odsetek wygranych spraw frankowych nie kształtował się wyjątkowo optymistycznie. Nie było jednolitej linii orzecznictwa i sądy rozstrzygały w zasadzie według własnego uznania – kierując się treścią przepisów i własną intuicją. Obecnie frankowicze powinni mieć powody do optymizmu.

Powyższe nie oznacza jednak, że sam fakt złożenia pozwu do sądu może być automatycznie utożsamiany z wygraną. Proces sądowy rządzi się swoimi prawami, a profesjonalni pełnomocnicy banków dalej starają się odpierać roszczenia frankowiczów.

Nic zatem nie przychodzi łatwo, a korzystanie z usług adwokata/radcy prawnego, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych może Państwu wiele ułatwić. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i wiedzy pomagamy frankowiczom w uwolnieniu się od nadmiernego obciążenia finansowego wynikającego z faktu zawarcia takiego kredytu. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z darmowej konsultacji – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Czy frankowicze wygrywają z bankami – czyli kilka słów o sytuacjach, które zwiększają ryzyko porażki

Wielu klientów pyta nas, czy frankowicze wygrywają z bankami. Zwykle odpowiadamy na to pytanie twierdząco, przy czym uczciwie wskazujemy, iż istnieją sytuacje, które zwiększają ryzyko porażki.

Niezgodnym z prawdą byłoby stwierdzenie, że wszystkie sprawy frankowe kończą się pomyślnie. W jednym z naszych poprzednich wpisów obszernie opisaliśmy zdarzenia, które mogą przyczynić się do braku uzyskania korzystnego orzeczenia. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym zagadnieniem – zapraszamy do lektury.

Czynniki zwiększające ryzyko porażki, to:

– status przedsiębiorcy – jeżeli zawieraliście Państwo kredyt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i przeznaczyliście środki również na ten cel, to uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia może być problematyczne;

– indywidualnie ustalane warunki umowy kredytowej;

– możliwość spłaty kredytu w CHF;

– brak klauzul niedozwolonych w umowie;

– korzystanie z usług pseudo kancelarii prawnych.

W ramach bezpłatnej analizy umowy kredytowej oceniamy potencjalne ryzyka i rekomendujemy podjęcie zasadnych w danych okolicznościach działań. Wskazać jednak należy, że wyżej sygnalizowane ryzyka występują stosunkowo rzadko.

Dlaczego warto korzystać z fachowej pomocy prawnej w sprawach frankowych?

Z formalnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, abyście Państwo samodzielnie przygotowali pozew wraz z załącznikami (ewentualnie z wnioskiem o zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat na czas trwania postępowania sądowego) i reprezentowali swoje interesy w Sądzie.

Poza drobnymi wyjątkami – nie ma w naszym porządku prawnym obowiązku korzystania z usług adwokata lub radcy prawnego.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że przygotowanie takiego pozwu jest czasochłonne i skomplikowane, a ewentualne błędy w tym zakresie mogą być bardzo kosztowne. Co więcej banki będą reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, a to może wywołać skrajną dysproporcję na Sali rozpraw.

Co więcej wiele osób decyduje się na korzystanie z usług pseudo „kancelarii prawnych”, to jest podmiotów, które najczęściej nie zostały założone przez adwokata lub radcy prawnego. Działalność takich firm nie jest w ogóle uregulowana, a to może powodować uzasadnione obawy co do jakości świadczonych przez nie usług.

Czy frankowicze wygrywają z bankami? Na pewno skorzystanie z usług adwokata lub radcy prawnego zwiększa ich szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Działalność profesjonalnych pełnomocników jest regulowana przez odpowiednie akty prawne. Co więcej adwokat lub radca prawny musi cały czas podnosić swoje kompetencje zawodowe, obowiązuje go kodeks norm etycznych, a w razie ewentualnych błędów, klient będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia z polisy OC adwokata lub radcy prawnego.

Jeżeli chcielibyście Państwo poznać wysokość swoich roszczeń i omówić ewentualne wątpliwości – zapraszamy na darmową konsultację umowy.

Czy wygram swoją sprawę frankową?

 

Ocena szans na wygraną w sprawie frankowej możliwa jest dopiero po dokładnym przeanalizowaniu umowy frankowej i innych okoliczności związanych z konkretną sprawą. W większości przypadków okazuje się, że umowa zawiera klauzule abuzywne, które mogą skutkować stwierdzeniem jej nieważności.

 

W jednym z poprzednich wpisów wskazywaliśmy, że niektóre sprawy frankowe są przegrywane. Powodów tego stanu rzeczy może być wiele, ale najczęściej chodzi o sytuacje, gdy kredytobiorca nie ma statusu konsumenta. Zwykle dotyczy to kredytów, które były zaciągane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Duże znaczenie odgrywa również poziom reprezentacji prawnej. W sprawach frankowych nie występują żadne automatyzmy i zawsze konieczne jest poddanie sprawy pod ocenę Sądu. W konsekwencji powstaje konieczność sporządzenia pozwu i innych dokumentów.

 

Frankowicz, który nie posiada doświadczenia w postępowaniach sądowych, może popełnić wiele błędów proceduralnych, które mogą skutkować oddaleniem powództwa. Również korzystanie z usług prawnych firm o wątpliwej renomie jest ryzykowne. Rekomendujemy Państwu korzystanie z usług radców prawnych lub adwokatów. Profesjonalni pełnomocnicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby w należyty sposób poprowadzić Państwa sprawę frankową.

 

W Internecie można spotkać wiele reklam kancelarii frankowych, które zapewniają, że wygrają każdą sprawę frankową. Takie zapewnienia są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd. Kancelarie frankowe mogą jedynie pomóc w przygotowaniu pozwu i zapewnić profesjonalną reprezentację prawną w Sądzie, ale nie mają wpływu na treść przyszłego orzeczenia.

 

Oczywiście, każdy frankowicz chce wygrać sprawę z bankiem i odzyskać pieniądze. Jednak należy mieć świadomość, że istnieje minimalne ryzyko przegranej. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który zwiększy szanse na wygraną.

 

Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie, czy frankowicze wygrywają z bankami, jest jak najbardziej twierdząca. Po 2019 roku większość spraw frankowych kończy się pomyślnie dla kredytobiorców. Nie oznacza to jednak, że występują tutaj jakiekolwiek automatyzmy. Klient musi pozwać bank, a następnie dowodzić swoich racji w toku postępowania sądowego. Bank będzie cały prowadził aktywną obronę, tak aby doprowadzić do oddalenia powództwa. Jeżeli zależy Państwu na nawiązaniu współpracy z prawnikami, którzy specjalizują się w prowadzeniu spraw frankowych – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

CHCECIE PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ ANALIZY UMOWY KREDYTOWEJ?

Zapraszamy Do Kontaktu!

Zadzwoń