Kancelaria Frankowa Wrocław

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności strony internetowej www.kancelariafrankowawroclaw.pl.

Szanowni Państwo,
w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie „RODO”), wykonując obowiązek zawarty w art. 13 RODO, niniejszym informuję:

 

 

1. Administrator danych osobowych

 

A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GFM Gargul–Feder Marciniak Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piławska 15/4B, 50 – 538 Wrocław,

KRS nr 0000914097 (dalej w skrócie „Kancelaria”).


B. Może się Pani/Pan skontaktować z Kancelarią w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Piławska 15/4B, 50 – 538 Wrocław;
– przez e-mail: biuro@gfm-kancelaria.pl;
– telefonicznie: 607 363 924.

 

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne:

 • w celu świadczenia usług prawnych przez Kancelarię, w tym m.in.: przyjmowania zleceń, zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania przez Kancelarię umowy, w tym umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • w celu prowadzenia kontaktu z osobą zgłaszającą się w sprawie innej niż realizacja zawartej umowy, w szczególności w celu odpowiedzi na pytania osoby kontaktującej się z Kancelarią. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności z ustawy o radcach prawnych, prawa podatkowego, przepisów rachunkowych i innych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • w związku z żądaniem organu władzy publicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest przedstawianie ofert, prowadzenie marketingu usług Kancelarii, a także dochodzenie roszczeń lub obrona przed wysuwanymi wobec Kancelarii roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Kategorie przetwarzania danych

 

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer NIP, datę urodzenia;

 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres korespondencyjny;

 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;

 • informacje przekazane Kancelarii niezbędne do świadczenia pomocy prawnej;

 • inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

4. Odbiorcy danych

 

A. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • współpracującym z Kancelarią radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, notariuszom; 

 • podmiotom świadczącym usługi: informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo – finansowe, kontrolne, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie;

 • sądom, innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.


B. Kancelaria nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

5. Okres przechowywania danych osobowych

 

A. Czas przez jaki Kancelaria będzie przetwarzać dane zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, może także wynikać z przepisów prawa, jeżeli stanowią one podstawę przetwarzania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jeżeli jest to konieczne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Kancelarii, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.


B. W sytuacji przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych.


C. W przypadku przetwarzania na podstawie Pani/Pana zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.


D. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia.


E. Dane osobowe przetwarzane przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.


F. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

A. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • żądania usunięcia (w zakresie, w jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów);

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

 • przenoszenia danych.

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Kancelarią.


B. O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.


C. Na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


D. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania celów przetwarzania i w zależności od okoliczności niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zrealizowania tych celów, w tym m.in. niemożnością nawiązania kontaktu, zawarcia czy wykonania umowy.

 

7. Profilowanie

 

Informuję, że Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Zadzwoń